Blog

NHPC   द्वारा परीर्क्षाथीहरुलाई पालना गर्नु पर्ने नियमहरु सम्बन्धी
AcademyEducationEntranceEye HealthInnovationsLicenseLifestyleMagazineNewsOptometry In NepalPolicy for Eye healthProgramTechTravelWebinars

NHPC द्वारा परीर्क्षाथीहरुलाई पालना गर्नु पर्ने नियमहरु सम्बन्धी

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापित) बाँसबारी, काठमाडौंको सूचना…
NHPC   द्वारा परीर्क्षाथीहरुलाई पालना गर्नु पर्ने नियमहरु सम्बन्धी

NHPC द्वारा परीर्क्षाथीहरुलाई पालना गर्नु पर्ने नियमहरु सम्बन्धी

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापित) बाँसबारी, काठमाडौंको सूचना…
NHPC   द्वारा परीर्क्षाथीहरुलाई पालना गर्नु पर्ने नियमहरु सम्बन्धी

NHPC द्वारा परीर्क्षाथीहरुलाई पालना गर्नु पर्ने नियमहरु सम्बन्धी

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापित) बाँसबारी, काठमाडौंको सूचना…