Nepal Health Professional Council (NHPC) सेवाग्राहीहरूको जानकारीका लागि:

Academy Education Entrance Eye Health Innovations License Lifestyle Magazine News Optometry In Nepal Policy for Eye health Program Tech Travel Webinars

१. परिषद खुल्ने समयः विहान १०:०० बजे

२. सेवा शुरु १०:१५ बजे

३. नाम दर्ता प्रकृयाः परिषदले २०७३ श्रावण १ गते देखि अनलाइन नाम दर्ता प्रकृया शुरू गरेकोले परिषदको Website: www.nhpc.org.np मा गएर Student Online Registration गर्नुपर्नेछ ।

४. नाम दर्ताको प्रमाणपत्र लिने समय:

आईतबार देखि विहीबार १६:३० वजेसम्म (कार्तिक १६ गते देखि माघ १५ गते सम्म १५:३० बजेसम्म) शुक्रबार १४:३० वजेसम्म पुनश्च : नाम दर्ता अध्यावधि पनि सोही बमोजिम हुनेछ, तर विद्युत अभाव भएमा र प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको अनुपस्थिती भएमा सोही दिन सेवा प्रदान गर्न नसकिने हुन्छ ।

५. (क) स्थायी नाम दर्ता प्रमाणपत्र वितरणको हकमा Online Registration गरेको ४५ दिनमा प्रमाणपत्र वितरण          गरिनेछ ।

    (ख) परिषदको Website www.npc.org.np मा नाम प्रकाशित भएपछि मात्र स्थायी प्रमाणपत्र लिन आउनु पर्नेछ

६. नाम दर्ता शुल्क (तहमत):

                                                   विशिष्ट                   प्रथम                     द्वितीय                      तृतीय

• स्वदेशमै अध्ययन गरेका               रु. २०५०/-             रु. १५५०/-              रु.१०५०/-                 रु.७५०/-

• विदेशमा अध्ययन गरेका               रु.४०५०/-              रु.३०५०/-               रु. २०५०/-               रु.१५५०/-

• विदेशी नागरिक                           रु. ८०५०/-              रु. ६०५०/-              रु. ४०५०/-              रु.३०५०/-

७. नाम दर्ता अद्यावधी शुल्क नाम दर्ता प्रमाणपत्र अद्यावधीका लागि निम्न बमोजिम शुल्क लाग्ने छ ।

                                    विशिष्ट                   प्रथम                     द्वितीय                      तृतीय

                                    रु. १५००/-             रु.१०५०/-                रु.७५०/-               रु. ५५०/-

पुनश्च: विलम्ब शुल्क बार्षिक रु. १०० थप लाग्नेछ ।

८. Verification र Good Standing Letter दस्तुर

• TSLC/PCL को लागि रु. २५००/

• Bachelor Degree/ Master Degree को लागि रु. ५000/-

९. NHPC मा Email बाट प्राप्त भएका Good Standing        Letter जवाफी पत्र बनाउँदा बुदा ८ बमोजिम नै हुनेछ ।

१०. शुल्क जम्मा गर्ने बैंक खाता

हिमालयन बैंक, महाराजगजं खाता नं. ००२००५७४६६००१६ ( शिक्षण अस्पताल संगै)

१४. खाजा समय : १३:०० बजे देखि १४:०० वजेसम्म ।

अन्य विषयमा विस्तृत जानकारी परिषदको फोन, ईमेल र कर्मचारीबाट उपलब्ध हुनेछ • नेपाल एस. वि. आई (SBI) बैंक, महाराजगजं खाता नं. २०४३५२४०१००००८ (अष्ट्रेलियन दूतावासको अपोजिट) राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, महाराजगंज खाता नं. ११५०००२१३३०१ ( भाटभटेनी सुपर मार्केट महाराजगंजको अपोजिट रोहिनी सदन

११. प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारी: श्री पुष्पराज खनाल (रजिष्ट्रार)

१२. Minimum Requirements, Log Book र Code of Ethics तोकिएको शुल्कको बैंक भौचर दाखिला गरेपछि  ले‍ शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

१३. नाम दर्ता गर्न आवश्यक कागजातहरू परिषदको Website: www.npc.org.np Registration Process – For

Health Professionals मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *