NHPC द्वारा परीर्क्षाथीहरुलाई पालना गर्नु पर्ने नियमहरु सम्बन्धी

Academy Education Entrance Eye Health Innovations License Lifestyle Magazine News Optometry In Nepal Policy for Eye health Program Tech Travel Webinars

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापित) बाँसबारी, काठमाडौंको

सूचना प्रकाशित मिति :- २०७९/१०/२३

यस परिषदको मिति २०७२ माघ २४, २५, २६, २७ र २८ गते संचालन हुने नाम दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थीहरुले निम्न अनुसारको नियम पालना गर्न हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

१) परीक्षार्थीहरुले सिम्पल ड्रेस लगाउनु पर्ने छ । हाप पाइन्ट, चप्पल, रफ कपडाहरु लगाई परीक्षा केन्द्रमा आएको खण्डमा त्यस्ता परीक्षार्थीहरुलाई परीक्षाहलमा प्रवेश गराउन परिषद असमर्थ हुने छ

२) हातहरुमा चुरा, बाला, घडीहरु लगाउन पाउने छैन ।

३) मोबाईल तथा किताब, कपि, नोटस, चिट जस्ता विद्युतिय उपकरणहरु, ब्लुटुथ, चस्मा, क्यालकुलेटर, पेन ड्राइभ ल्याउनपाइने छैन ।

४) कलम, पर्स लगायत अन्य कागजहरु परीक्षा हल भित्र लान पाउने छैन ।

५) सुर्तिजन्य बस्तुहरु लान पाउने छैन ।

६) परीक्षा सुरु भएको पन्ध्र (१५) मिनेट भन्दा पछि आउने परीक्षाथीलाई परीक्षा केन्द्रमाप्रवेश गर्न दिईने छैन

 ७) परीक्षा केन्द्र भित्र होहल्ला गर्न पाइने छैन ।

८) परीक्षा सञ्चालनगर्ने जिम्मेवारी लिएका केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, निरिक्षक र कर्मचारी समेतलाई धाकधम्की वा अभद्र व्यवहार गर्न पाइने छैन । कुटपिट वा

९) परीक्षा केन्द्रको सम्पत्तिलाई हानी नोक्सानी पुर्याउनपाइने छैन ।

पुनश्च :- परीक्षार्थीहरु परीक्षा केन्द्रको परिसर भित्र २ घण्टा अगावै प्रवेश गरिसक्नु पर्ने छ ।

रजिष्ट्रार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *